Zapraszamy na marcowe koncerty!

musician-594524_1920

Eli­mi­na­cje 7. edy­cji DachO­OFka Festi­val powoli dobie­gają końca. Został nam jesz­cze tylko jeden mie­siąc. Zapra­szamy wszyst­kich na wtor­kowe kon­certy i muzykę ser­wo­waną przez młode pol­skie talenty muzyczne.

DachO­OFka Festi­val to pro­jekt, któ­rego głów­nym celem jest roz­krę­ce­nia życia muzyczno — kul­tu­ral­nego w Kra­ko­wie i Mia­steczku Stu­denc­kim AGH. Naszą wizją jest rów­nież pro­mo­cja mło­dych zespo­łów, które szu­kają szansy poka­za­nia się na rynku muzycz­nym. Obecne warunki tego ostat­niego wyma­gają nie tylko talentu i ambi­cji, ale także działania.

Wizja wizją, ale naj­waż­niej­sza osta­tecz­nie jest zabawa i dobra atmos­fera naszych wtor­ko­wych spo­tkań. A tę two­rzy­cie Wy. Dla­tego zapra­szamy na kon­certy eli­mi­na­cyjne, które odbędą się w marcu. Zawsze ta sama pora i to samo miej­sce: wto­rek, godzina 20:00, Klub Stu­dencki Zaścia­nek przy ul. Rosta­fiń­skiego 4.

W marcu zagrają dla Was:

SATORI

FUNK DA SYSTEM

EMPATHY

SOUL OF FIVE

Widzimy się w Zaścianku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>