Oto zwycięzcy 7. Finału!

dachoofka-logo7. Finał DachO­OFka Festi­val za nami. Dzię­ku­jemy wszyst­kim za przy­by­cie, było naprawdę wspa­niale! Oto zwy­cięzcy siód­mej edycji!

Kiedy opadł już fer­wor i emo­cje zwią­zane jak zawsze z fina­łem DachO­OFki, pora na ofi­cjalne wyniki sobot­nich zma­gań. Na wstę­pie chcie­li­by­śmy bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać każ­demu, kto choć w naj­mniej­szym stop­niu przy­czy­nił się do wyjąt­ko­wo­ści naszego finału. Wspa­niała atmos­fera, zabawa, muzyka na bar­dzo wyso­kim pozio­mie i rekord fre­kwen­cji — to wszystko, z czego jeste­śmy dumni. A teraz konkrety.

Zwy­cięzcą Nagrody Jury został zespół Novem­ber Might Be Fine! Nagrodą Jury jest moż­li­wość nagra­nia dema w nowo­pow­sta­łym stu­diu nagra­nio­wych AGH, Kotłownia.

Zwy­cięzcą Nagrody Publicz­no­ści został zespół The Duffs! Nagrodą Publicz­no­ści jest występ pod­czas Wiel­kiego Kon­certu Ple­ne­ro­wego Juwe­na­liów Kra­kow­skich przed Enej, Comą, Organ­kiem i Bednarkiem.

Obie nagrody jak i orga­ni­za­cję całej imprezy zawdzię­czamy Fun­da­cji Stu­den­tów i Absol­wen­tów AGH ACADEMICA. Jesz­cze raz bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­jemy. No i gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>