Finał: FARBEN LEHRE, LAD’S LIFE I FINALIŚCI — 31 marca 2015

farben

To już 7. Finał DachO­OFka Festi­val! Jak zwy­kle swoje umie­jęt­no­ści zapre­zen­tuje 5 naj­lep­szych zespo­łów, które zagrały w tej edy­cji kon­certy eli­mi­na­cyjne. Gwiazdą Finału będzie zeszło­roczny zwy­cięzca, LAD’S LIFE oraz zespół FARBEN LEHRE!

Nade­szła chwila, na którą cze­ka­li­śmy! Już 18 kwiet­nia poznamy zwy­cięzcę 7. edy­cji DachO­OFka Festi­val. Od początku paź­dzier­nika do końca marca gramy w Klu­bie Zaścia­nek wtor­kowe kon­certy eli­mi­na­cyjne DachO­OFka Festi­val. Wy, czyli publicz­ność poprzez gło­so­wa­nie po każ­dym z nich wybie­ra­cie w kon­se­kwen­cji 5 naj­lep­szych uczest­ni­ków konkursu.

Piątkę wspa­nia­łych zapra­szamy na Finał, kiedy to mają szansę poka­zać się przed pro­fe­sjo­nal­nym jury. To z kolei wyła­nia jed­nego zwy­cięzcę DachO­OFka Festival.

Wie­czór uświetni występ zeszło­rocz­nych zwy­cięz­ców, LAD’S LIFE oraz gwiazdy czu­wa­ją­cej nad zma­ga­niami adep­tów rocka — FARBEN LEHRE w SKŁADZIE:
Woj­ciech Wojda – wokal, tek­sty
Kon­rad Wojda – gitara, wokal
Filip Gro­dzicki – gitara basowa
Adam Miko­ła­jew­ski – perkusja

https://www.facebook.com/lad­slife
http://lads-life.blogspot.com/

www.farbenlehre.plocman.pl
facebook.com/pages/Farben-Lehre/122942131066964

UWAGA! W TYM ROKU ZMIENILIŚMY FORMĘ IMPREZY!
1. Z przy­czyn orga­ni­za­cyj­nych Finał odbę­dzie się w cało­ści w Klu­bie Zaścia­nek.
2. Impreza jest bile­to­wana: do godziny 19:00 wstęp kosz­tuje 1zł (tak, słow­nie: “zło­tówkę”), po 19:00 — 20 zło­tych dla stu­den­tów, 30 zło­tych dla nie-studentów.
3. Każdy z Was będzie miał szansę wziąć udział w gło­so­wa­niu na NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI. Bilet na imprezę będzie jed­no­cze­śnie kupo­nem do gło­so­wa­nia.
4. Każdy, kto odda głos poda­jąc na bile­cie w wyzna­czo­nym miej­scu swoje nazwi­sko, będzie miał szansę wygrać dar­mową wej­ściówkę na Wielki Kon­cert Ple­ne­rowy Juwe­na­liów Krakowskich.

ksm

Patro­nem Finału jest Kra­kow­ska Scena Muzyczna.
www.facebook.com/krakowskascenamuzyczna
www.krakowskascenamuzyczna.pl

***
Kiedy: 18 kwiet­nia 2015

Godzina: 17:00 (otwar­cie bram 16:30)
Bilety: do godziny 19:00 — 1 PLN / ulgowe stu­denc­kie - 20 PLN / nor­malne — 30 PLN 
Gdzie: Klub Stu­dencki Zaścianek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>